Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Stowarzyszenie „UKS- Jedynka Kórnik” z siedzibą Czmoń, ul. Świerkowa 7, 62-035 Kórnik.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email uks@jedynakokornik.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: Marzena. Brylewska@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora. Wyłącznie podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie UKS- Jedynka Kórnik jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00 Fax: 22 531 03 01

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron WWW.jedynkakornik.pl, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Czmoń, ul. Świerkowa 7
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl

Nr konta: BS Kórnik 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002

KRS: 0000570210