Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS – Jedynka Kórnik

Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków  Stowarzyszenia UKS –  Jedynka  Kórnik

W oparciu o paragraf 17 pkt 4  Statutu  Stowarzyszenia  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 27 maja 2024 r. /poniedziałek o godz.18:00 (I termin) lub o 18:15 (II termin), w Kórnickie Centrum Rekreacji  i Sportu  OAZA, ul Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik – salka konferencyjna.

Proponowanym porządek  obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie oceny rocznego sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia – uchwała nr 2.
 9. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie. Zarząd zaproponował dwie zmiany:

                W  §7 w punkcie 1 dodać  podpunkt  ł .Utrzymanie i właściwe gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowymi.

Natomiast w podpunkcie 7 wykreślić z działalności gospodarczej a) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

 1. Podjęcie Uchwały nr 3 o zatwierdzeniu zmian w Statucie.
 2. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
 3. Zamknięcie Zebrania.

Wnioski i postulaty dotyczące  Zebrania należy przesłać  na adres poczty elektronicznej: uks@jedynkakornik.pl

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes  Maciej Brylewski

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Czmoń, ul. Świerkowa 7
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl

Nr konta: BS Kórnik 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002

KRS: 0000570210