Aktualności

Walne Zebranie Członków UKS – Jedynka Kórnik

Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków  Stowarzyszenia UKS –  Jedynka  Kórnik

W oparciu o paragraf 17 pkt 4  Statutu  Stowarzyszenia  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 19 grudnia 2022 r. /poniedziałek o godz. 20:00 (I termin) lub o 20:15 (II termin), w Hotel Rodan ul Poznańska 5d Skrzynki, 62-035 Kórnik – salka konferencyjna.

Proponowanym porządek  obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania i  stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

2.Powołanie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji  Skrutacyjnej.

3.Zatwierdzenie porządku obrad.

4.Przedstawienie sprawozdania  z działalności  Stowarzyszenia za rok 2021.

5. Przedstawienie oceny rocznego sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.

6.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1

7.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia – uchwała nr 2.

8.Wybór trybu głosowania na członka zarządu. Uchwała nr 3.

9.Wybory na członków  zarządu Klubu. Powołanie członków zarządu. Uchwała nr 4.

10.Wybory do komisji rewizyjnej. Powołanie członków komisji rewizyjnej. Uchwała nr 5

11. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia.

12. Zamknięcie Zebrania.

Wnioski i postulaty dotyczące  Zebrania należy przesłać  na adres poczty elektronicznej: uks@jedynkakornik.pl

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes  Maciej Brylewski

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Czmoń, ul. Świerkowa 7
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl

Nr konta: BS Kórnik 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002

KRS: 0000570210