Aktualności

Walne Zebranie Członków UKS – Jedynka Kórnik

Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków  Stowarzyszenia UKS –  Jedynka  Kórnik

W oparciu o paragraf 17 pkt 4  Statutu  Stowarzyszenia  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się  27 września  2021 r. /poniedziałek  o godz. 19:00 (I termin) lub o 19:15 (II termin), w Kórnickim Centrum Rekreacji i  Sportu  OAZA   ul. Ignacego Krasickiego 1   62-035 Kórnik – salka konferencyjna.

Proponowanym porządek  obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania i  stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

2.Powołanie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji  Skrutacyjnej.

3.Zatwierdzenie porządku obrad.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2020r.

5.Przedstawienie oceny rocznego sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.

6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1

7.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia – uchwała nr 2.

8.Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

9 .Zamknięcie Zebrania.

Wnioski i postulaty dotyczące  Zebrania należy przesłać  na adres poczty elektronicznej: uks@jedynkakornik.pl

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes  Maciej Brylewski

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Czmoń, ul. Świerkowa 7
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl

Nr konta: BS Kórnik 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002

KRS: 0000570210