Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „UKS- Jedynka Kórnik”

W dniu 01-07-2020r. w Kórnickim Centrum Rekreacji i  Sportu  „OAZA”,   ul. Ignacego Krasickiego 1,  62-035 Kórnik – salka konferencyjna odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „UKS –Jedynka Kórnik” z siedzibą w Kórniku  zwołane w celu przyjęcia sprawozdań za działalność w 2019r oraz udzieleniu absolutorium zarządowi i zmianie w statucie Stowarzyszenia.  Zebranie otworzył Prezes Maciej Brylewski o godz. 19:00; ze względu na brak kworum  – obecnych było 16 członków – zebranie otwarto  ponownie o godzinie 19:15. Ostatecznie  na  37  członków Stowarzyszenia  uprawnionych do głosowania, w  Walnym Zebraniu uczestniczył  16  osób. Zatwierdzono porządek obrad. Skarbnik przedstawiała zatwierdzone sprawozdanie finansowe  i merytoryczne Klubu za 2019 rok. Przedstawiono protokół z Komisji Rewizyjnej Klubu. Następnie Walne Zebranie członków podjęło  jednogłośnie dwie Uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Na zebraniu dokonano również małych zmian w statucie Stowarzyszenia zmiany dotyczyły:

&2 punkt 2 którego brzmiał  2. Siedzibą Klubu jest  miasto Kórnik.    Otrzymuje brzmienie;  2. Siedzibą Klubu jest gmina Kórnik.

&7 punkt 1a  było: a.  Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego szczególnie w takich dyscyplinach sportowych jak: – kolarstwo, piłka nożna, tenis stołowy, strzelectwo sportowe, łucznictwo, pływanie, siatkówka, badminton  i innych powołanych do życia w wyniku zainteresowań członków,

Otrzymuje brzmienie : a.  Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego szczególnie w takich dyscyplinach sportowych jak: – kolarstwo, piłka nożna, tenis stołowy, łucznictwo, pływanie, siatkówka, badminton  i innych powołanych do życia w wyniku zainteresowań członków,

Po krótkiej dyskusji nad obecną sytuacją Klubu i planach na bieżący rok Walne Zebranie zamknięto.

 

        Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2019

 

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Czmoń, ul. Świerkowa 7
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl

Nr konta: BS Kórnik 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002

KRS: 0000570210