Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Klubu

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków  Stowarzyszenia UKS –  Jedynka  Kórnik

W oparciu o paragraf 17 pkt 4 Statutu  Stowarzyszenia  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 28 maja  2019 r. /wtorek o godz. 19:00 (I termin) lub o 19:15 (II termin), w Kórnickim Centrum Rekreacji i  Sportu  OAZA   ul. Ignacego Krasickiego 1   62-035 Kórnik – salka konferencyjna.

Proponowanym porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Stowarzyszenia za rok 2018.
  5. Przedstawienie oceny rocznego sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia – uchwała nr 2.
  8. Wybory uzupełniające na członka zarządu Klubu. Powołanie członka zarządu. Uchwała nr 3.
  9. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
  10. Zamknięcie Zebrania.

 

 

Wnioski i postulaty dotyczące Zebrania należy przesłać  na adres poczty elektronicznej: uks@jedynkakornik.pl

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes  Maciej Brylewski

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Pl. Niepodległości 28
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl