Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu

Zawiadomienie o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym – Członków 

Stowarzyszenia UKS –  Jedynka  Kórnik

W oparciu o paragraf 17 pkt 4  Statutu  Stowarzyszenia  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o  Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 01 lipca 2020 r. /środa o godz. 19:00 (I termin) lub o 19:15 (II termin), w Kórnickim Centrum Rekreacji i  Sportu  OAZA   ul. Ignacego Krasickiego 1   62-035 Kórnik – salka konferencyjna.

Proponowanym porządek  obrad:

      1.Otwarcie Walnego Zebrania i  stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
  3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
  4. Przedstawienie oceny rocznego sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną.
  5. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
  6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 1
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia – uchwała nr 2.
  8. Propozycja zmiany statutu. Uchwała nr 3.
  9. Rozpatrzenie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

     11. Zamknięcie Zebrania.

 

Wnioski i postulaty dotyczące  Zebrania należy przesłać  na adres poczty elektronicznej: uks@jedynkakornik.pl

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

Prezes  Maciej Brylewski

Kontakt

Stowarzyszenie UKS - Jedynka Kórnik
Czmoń, ul. Świerkowa 7
62-035 Kórnik

uks@jedynkakornik.pl

Nr konta: BS Kórnik 87 9076 0008 2001 0011 9500 0002

KRS: 0000570210